Automatically generated TODO list

The following list is automatically generated from .. TODO:: directives in the text.

TODO items

Për T’u Bërë

Add intro and proofread

(zëri origjinal gjendet te /tmp/tmp8uj6bldu/ed63fb9e657c47500d0e0874aa12d5ed7fc74451/source/chapters/advanced_topics.rst, rreshti 46.)

Për T’u Bërë

Example of a todo

(zëri origjinal gjendet te /tmp/tmp8uj6bldu/ed63fb9e657c47500d0e0874aa12d5ed7fc74451/source/chapters/quickstart.rst, rreshti 16.)