14. Glossari de termes

AAC

Advanced Audio Coding (AAC) is a patented audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. Designed to be the successor to MP3, AAC generally achieves better sound quality at similar bit rates. While the .AAC extension is sometimes used for AAC-encoded files, they are typically saved with an .M4A file extension.

AIFF

Short for Audio Interchange File Format. High-quality digital audio file format, similar to .wav files. Contains CD-quality audio stored in a non-compressed, lossless format. AIFF files generally end with a .AIFF or .AIF extension.

Balanç

Un control de balanç en un mesclador permet ajustar el balanç entre els canals d’audio esquerra i dret. El balanç es refereix al volum relatiu entre els canals corresponents en una senyal d’audio estèreo.

barra de compàs

En notació musical, una barra de compàs (o mètrica) és un segment de temps definit per un nombre determinat de tocs de compàs. És habitual que una peça consisteixi en múltiples barres de compàs de la mateixa longitud.

binaris

Fitxers que contenen codi compilat per ordinador a partir de codi font. El codi font és habitualment un conjunt de fitxers de text que es processen amb un programa anomenat compilador. El compilador genera un fitxer binari, com pot ser un fitxer .exe o .dll. A l’utilitzar els binaris, no es necessari que compileu el codi.

bitrate o Taxa de bits

Describe the quality of an audio or video file. For audio data the bitrate is commonly measured in Kbps. For example, an MP3 audio file that is compressed at 192 Kbps will have a greater dynamic range and may sound slightly more clear than the same audio file compressed at 128 Kbps.

Botó d’auriculars

El botó d’auriculars s’utilitza per indicar que voleu pre-escoltar pels auriculars la sortida del plat o reproductor d’ona, sense que soni per la sortida mestra.

BPM

Beats per minute (BPM) is used as a measure of tempo in music. If you tap your foot to music you are following the “beat”. If you count how many taps you do in a minute you have calculated the BPM.

CDJ

CDJ és una paraula utilitzada originalment per descriure una línia de reproductors de CD de Pionner Electronics. Avui en dia CDJ fa referència als reproductors de CD per a DJ que funcionen com un reproductor de vinils. Permeten una sensació de treballar amb discs però utilitzant CDs, amb l’ajuda d’un control que simula un plat.

codec

Abreviació de codificador/descodificador. Un codec és qualsevol algorisme per codificar i descodificar audio i vídeo. Alguns codecs d’audio populars són el MP3 i el Ogg Vorbis. (Nota: No confondre amb els compressors del rang dinàmic de l’audio)

crossfader

The crossfader is a slider that determines how much each deck of audio contributes to the master output.

cue

A Cue or Cue point is a reference point in the track usually placed on the position the DJ wants the track to start at by default. This is useful to instantly jump to that point without seeking through the track.

cue sheet

Un cue sheet (o fitxer CUE) és un fitxer de text pla que serveix com a índex de reproducció en fitxers d’audio de llarga durada. Per exemple, s’utilitza habitualment per definir les pistes d’audio extretes d’un CD, o també per gravar-lo.

cueing o Pre-escolta

Headphone cueing, or just cueing, is listening to the next track you would like to mix in in your headphones. The audience will not hear what you are cueing in your headphones. Being able to cue is a crucial aspect to DJing.

dB

Short for decibels. A Decibel is a logarithmic measurement of sound level. Whispering is around 25 dB while unbearable sound such as a jet engine is around 160 db. Rule of thumb: A volume increase of 10 dB is perceived as twice as loud.

DRM

Digital Rights Management (DRM) technologies attempt to control what you can and can’t do with the media and hardware you’ve purchased. Typically, a DRM system either encrypts the data so that it can only be accessed in a way authorized by copyright holders or marks content with a digital watermark or similar method so that the content can not be freely distributed. For information about how you can get involved in activism against DRM, see Defective by Design.

En anglès fast-rewind o Retrocedeix ràpid

El contrari de Avança ràpid. Si el premeu, l’audio es reproduirà més ràpid, i cap enrere mentre es mantingui premut.

En anglès Kill switch o Botó d’eliminar

Utilitzant en el context de l’equalitzador, el botó permet el pas o no de certes frequències d’un canal, com són els aguts, mitjos i baixos. És útil per fer lloc per una transició.

En anglès lossless o sense pèrdues

Utilitzat quan es descriu un algorisme de codificació d’audio, el terme sense pèrdues fa referència a aquell que no afecta de cap manera a la qualitat de l’audio.

En anglès lossy o amb pèrdues

Utilitzat quan es descriu un algorismes de codificació d’audio, el terme amb pèrdues fa referència a aquell que resulta en una pèrdua, perceptible o no, de la qualitat de l’audio.

En anglès open-source o codi obert

Generically, open-source refers to a program for which the source code is available to the public for use and/or modification from its original design free of charge. Open source code is typically created as a collaborative effort in which programmers improve upon the code and share the changes within the community. Open source sprouted in the technological community as a response to proprietary software owned by corporations. For more information, see Wikipedia.

En anglès Ramping pitchbend o Pitch Bend progressiu

És bàsicament igual que el pitch bend comú, amb la diferència que el pitch canvia de forma gradual, en comptes de de cop. S’utilitza habitualment per a canvis de pitch momentanis. Simula l’efecte de tocar el tocadisc per alentir o accelerar el disc.

En anglès rate o velocitat

La velocitat a la que es reprodueix la pista, normalment expressada en termes de percentatge de la velocitat relativa a la de la pista. Sovint, mentres es mescla, els DJs canvien la velocitat de les pistes per a que tinguin el mateix tempo que altres pistes. Això permet fer beatmatching.

En anglès reverse o ves enrere

Reverse fa que es reprodueixi la pista de manera que vagi cap enrere.

En anglès souncard o targeta de so

Also known as an audio card, it is an internal computer expansion card or external expansion device that facilitates the input and output of audio signals to and from a computer. Today DJ-soundcards are usually connected via USB and have at least 2 stereo audio outputs to support cueing.

En anglès timecode o codi de temps

Utilitzat conjuntament amb el terme control de vinil. Es tracta d’una senyal d’audio especial que tenen alguns vinils i CDs que un ordinador o reproductor pot interpretar per tal de determinar la velocitat, direcció i posició de la reproducció.

En anglès track o pista

Una pista és un altre nom per a la paraula cançó.

En anglès vinyl control o control de vinil

Un mètode de controlar les aplicacions de DJ que simula el paradigma tradicional d’utilitzar dos plats (tocadiscs). Si es fa anar discs amb codis de temps, l’aplicació pot simular que s’està fent anar discs de vinil.

En anglès waveform overview o Gràfic d’ona de la pista completa

El gràfic d’ona de la pista mostra la forma d’ona de tota la pista, i és útil perquè ajuda al DJ a veure les pauses i salts molt abans.

En anglès waveform summary o Gràfic d’ona de reproducció

The waveform summary shows the waveform envelope of the track near the current playback postition.

enquadrar els ritmes

Una tècnica de mescla utilitzada per posar un tempo similar a dos o més pistes, fent que sonin com una sola pista.

Explorador de fitxers

A computer program that organizes data files into groups and shows you where they are when you need to find them again. Popular file managers for the operating systems Mixxx supports are Explorer on Windows, Finder on Mac OS X and Nautilus on GNU/Linux.

fase

La fase d’una pista és la posició de la seva barra de compàs relativa a una altra pista. Si dos pistes estan sincronitzades al mateix tempo i a la mateixa fase, haurien d’estar sonant amb els seus tocs alineats.

fast-forward (anglès) o avança ràpid

Avança ràpid, en anglès fast-forward implica avançar més ràpid del que seria la velocitat normal. Aplicat a l’àudio, significa que al prémer avança ràpid, l’àudio es reproduirà més ràpid mentre el botó es mantingui premut. Això és útil per cercar a dins de la pista.

FLAC

Free Lossless Audio Compression (FLAC), a patent-free audio compression similar to MP3 but lossless (i.e. there is no loss in audio quality when used). FLAC files generally end with a .FLAC extension.

flanger

L’efecte flanger es caracteritza per mesclar la senyal d’entrada amb una copia d’ella mateixa, retardada, i on la tonalitat varia lleugerament. Al retroalimentar-se amb la sortida, l’efecte es realça.

Graella de tocs

Una serie de marques que indiquen la localització dels tocs de compàs en la pista. Les graelles de ritme s’utilitzen per a funcions de mescla avançades com la sincronització, efectes precisos de sincronització, bucles i representació acurada de BPM.

GUI

Short for “Graphical User Interface” and is pronounced “gooey”. It refers to a user interface based on graphics (icons, pictures and menus) instead of text. In Mixxx, it uses a mouse, keyboard, or MIDI / HID controllers as input devices.

HID

Short for for Human Interface Device, a part of the USB specification. It specifies a device class (a type of computer hardware) for human interface devices such as keyboards, mice and game controllers.

HID controller

An external hardware device that generates and transmits HID data to HID-enabled hardware or software (e.g. Mixxx). Connected to your computer via USB, HID controllers allow you to control audio applications among others. Many DJs prefer to control DJ software using physical knobs, faders, and wheels instead of using a computer keyboard. Besides the known DJ controllers also keyboards, mice and game controllers are some of the most popular HID devices. Compared to MIDI it also allows use of advanced features such as those found on modern CDJs, e.g. display screens and high-resolution jogwheels.

hotcue

Similar als punts cue, un hotcue és un punt de referència en la pista. els DJs fan anar els hotcues en diferents parts d’una pista com pauses, bateries o tambors. El Mixxx suporta fins a 36 hotcues.

HSV

HSV significa «hue, saturation and value», de l’anglès matís, saturació i valor, i de vegades també HSB (B de brightness, brillantor). El model de color HSV representa els colors d’una manera més adient a la percepció humana. Per exemple, la relació «més fort», «més fosc» i «oposat», s’expressen fàcilment amb HSV. Per contra, la representació amb el mode RGB és més propera al que la majoria de pantalles mostren.

icecast

El Icecast és un programari lliure i de codi obert que permet la emissió de contingut d’audio digital a i des dels reproductors de música, permetent la creació d’emissores de radio per internet. A diferència de Shoutcast el programari permet la possibilitat d’utilitzar formats lliures com el Ogg Vorbis i posar el marxa el vostre propi índex d’emissores.

Informe d’errors

Tot programari té errors. Quan trobeu un error en aquesta aplicació, envieu un informe d’errors als desenvolupadors. Ells poden utilitzar aquesta informació per identificar, reproduïr i arreglar el problema.

IRC

Internet Relay Chat (IRC) is a an online chat network. The Mixxx IRC channel can be found on the FreeNode IRC Network in the #mixxx channel.

kbps

Abreviació de kilobits per segon. En el Mixxx, s’utilitza principalment per indicar la qualitat del format d’audio. Vegeu Taxa de bits

key lock o bloqueig de clau musical

Quan el bloqueig de clau està activat, el tempo de la pista canviarà, però no la clau (pitch/to). Si no està activat, aleshores el control de velocitat accelerarà (o alentirà) la pista i el to incrementarà (o decrementarà).

LAME

El LAME és un codificador que s’utilitza per codificar l’audio al format MP3, que és amb pèrdues.

Latència

La latència és el petit retard (mesurat habitualment en milisegons) entre que la senyal d’audio entra i quan surt del sistema. Poder reduir la latencia tan com sigui possible millora notablement la resposta a les accions de l’usuari.

Mescla d’auriculars

The head/mix button is used to control how much you mix the master output into your headphone output. This can be very useful when cueing a track, because you can test out how it sounds when mixed with the main mix in your headphones, before letting the audience hear the track.

metadades

En general, qualsevol part d’informació sobre un fitxer de música (p.ex. títol, artista, àlbum, punts cue, bucles…). Hi ha diferents formats de metadades que permeten desar informació com el títol, l’artista, l’àlbum i el número de pista a dins de la pista d’audio, podeu veure https://en.wikipedia.org/wiki/ID3 . El Mixxx desa metadades adicionals a la seva pròpia base de dades, com la graella de tocs, el gràfic d’ona, hotcues, llistes de reproducció, caixes, els cops que s’ha reproduït, entre altres.

MIDI

Short for for Musical Instrument Digital Interface. A digital communications language and hardware specification enabling compatible electronic instruments, sequencers, computers, etc., to communicate with each other in a network.

MIDI controller

An external hardware device that generates and transmits MIDI data to MIDI-enabled hardware or software (e.g. Mixxx). Usually connected to your computer via USB, MIDI controllers allow you to control audio applications among others. Many DJs prefer to control DJ software using physical knobs, faders, and wheels instead of using a computer keyboard.

MP3

A patented audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. It is de-facto standard of digital audio compression for music. MP3 files generally end with a .MP3 extension.

Ogg Vorbis

A patent-free audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. It is designed to provide for efficient streaming and manipulation of high quality digital audio. Ogg Vorbis files generally end with a .OGG or .OGA extension.

OpenGL

Una característica del sistema operatiu utilitzada per dibuixar grafics utilitzant acceleració per maquinari. El Mixxx utilitza el OpenGL per dibuixar els gràfics d’ona i el control del vinil giratori.

PFL o escolta prèvia

PFL or “pre-fader listen” is a fancy word for whether or not you are “pre-listening” to a deck in your headphones. See also: headphone button.

pitch bend

Una tècnica utilitzada pels DJs per tal de moldejar (en anglès bend) la velocitat de la pista cap dalt o cap baix, normalment mentre es prem el botó. S’utilitza principalment per fer petits ajustaments a la sincronització de les pistes per a enquadrar els ritmes. Quan només s’utilitzaven tocadiscs, això s’aconseguia prement el dit suaument al costat del tocadiscs per alentir, o acompanyant la rotació per accelerar.

plat

El terme plat (també es pot utilitzar platina, o reproductor) representa un reproductor de discs de vinil o tocadiscs virtual. S’hi pot carregar una pista i reproduir-la, tal i com es faria si posessiu un disc de vinil en un tocadiscs.

podcast

Un podcast és un canal web <https://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_web> (feed en anglès) on es penja fitxers d’audio o vídeo disponibles de forma gratuita o de pagament. Els clients de podcast com el iTunes permet als usuaris subcriure’s al canal web i descarregar-se automàticament el contingut als seus reproductors portatils tan aviat com està disponible.

quantització

La quantizació aplicada al Mixxx és el procés d’alinear les notes i altres events com els bucles o els punts cue de manera que comencen o acaben exactament en tocs o fracions de tocs.

ReplayGain

El ReplayGain anivella l’audio de manera no destructiva, permetent que les pistes de la Biblioteca sonin a un volum similar. Els fitxers d’audio s’escanegen amb un algorisme psicoacústic per determinar-ne la intensitat (loudness). La informació de ReplayGain es desa utilitzant metadades al fitxer per a que sonin al volum correcte.

RGB

El model de color RGB és un model additiu en el qual la llum vermella, verda i blava (red, green i blue en anglès) s’afegeixen amb diferents intensitats per tal de reproduir un ample ventall de colors. El nom del model surt de combinar les inicials d’aquests colors primaris.

shoutcast

Shoutcast és un programari propietari que permet la emissió de contingut d’audio digital a i des dels reproductors de música, permetent la creació d’emissores de radio per internet.

Sistema operatiu

Your operating system (OS) is the computing environment on your computer. For example, Windows, Mac OS X, or GNU/Linux are the three operating systems that Mixxx supports.

Sortida d’auriculars

La sortida d’auriculars és el que s’escolta pels auriculars.

sortida mestra

The master output is the main audio output. It is what your audience hears.

sync (angles) o sincronització

La sincronització permet ajustar automàticament el tempo i la fase d’una pista per estar en sincronia amb la d’un altre plat en reproducció.

tempo

The speed of a track measured in bpm.

url

Uniform Resource Locator. The address that defines the route to a file on an Internet server. URLs are typed into a Web browser to access Web pages and files, and URLs are embedded within the pages themselves as hypertext links. One example of a URL is http://www.mixxx.org .

volum

A term that refers to the degree of sound intensity or audibility; loudness. A volume control is used to adjust the output gain setting.

vu meter

The volume unit (VU) meter is used to show the relative levels of audio signals and is subdivided across channels. Basically it represents how “loud” a sound from a channel is.

WAV

Standard digital audio file format used for storing waveform data; allows audio recordings to be saved with different sampling rates and bitrates; often saved in a 44.1 KHz, 16-bit, stereo format, which is the standard format used for CD audio. Wave files are not compressed, and are therefore lossless. Wave files generally end with a .WAV extension.