18. Glossari de termes

AAC
Advanced Audio Coding

A patented audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. Designed to be the successor to MP3, AAC generally achieves better sound quality at similar bit rates. While the .aac extension is sometimes used for AAC-encoded files, they are typically saved with an .m4a file extension.

AcoustID

Un sistema d’empremta digital d’àudio feta completament amb codi-obert. Pretèn crear una base de dades lliure de dades enviades pels usuaris amb metadades obtingudes de la base de dades de MusicBrainz, i ofereix un servei web per a la identificació de fitxers d’àudio gràcies a aquesta base de dades. Per a més informació, visiteu: https://acoustid.org/.

AIFF
Audio Interchange File Format

High-quality digital audio file format, similar to .wav files. Contains CD quality audio stored in a non-compressed, lossless format. AIFF files generally end with a .aiff or .aif extension.

ALAC
Apple Lossless Audio Codec

A lossless audio file format used by iTunes and other Apple products. ALAC files use the same MP4 container format as AAC and use the same file extensions (m4a, mp4). Mixxx and many other programs are not compatible with ALAC. It is recommended to convert ALAC files to FLAC for use in Mixxx.

API
Application Program Interface

An API is a specification and set of rules for how software programs interact with each other. In Mixxx, an example of this is the Sound API that Mixxx uses to communicate with the operating system to make use of the soundcards connected to the computer.

ASIO
Audio Stream Input/Output

ASIO is a low-latency audio interface API on Microsoft Windows.

audio interface

An audio interface is a device that facilitates the input and output of audio signals to and from a computer, typically connected by USB. Almost all computers come with a basic audio interface built in, but a higher quality audio interface with at least 4 output channels is recommended for Mixxx.

Balanç

Un control de balanç en un mesclador permet ajustar el balanç entre els canals d’audio esquerra i dret. El balanç es refereix al volum relatiu entre els canals corresponents en una senyal d’audio estèreo.

barra de compàs

En notació musical, una barra de compàs (o mètrica) és un segment de temps definit per un nombre determinat de tocs de compàs. És habitual que una peça consisteixi en múltiples barres de compàs de la mateixa longitud.

binaris

Fitxers que contenen codi compilat per ordinador a partir de codi font. El codi font és habitualment un conjunt de fitxers de text que es processen amb un programa anomenat compilador. El compilador genera un fitxer binari, com pot ser un fitxer .exe o .dll. A l’utilitzar els binaris, no es necessari que compileu el codi.

bitrate o Taxa de bits

Describe the quality of an audio or video file. For audio data the bitrate is commonly measured in kbps. For example, an MP3 audio file that is compressed at 192 Kbps will have a greater dynamic range and may sound slightly more clear than the same audio file compressed at 128 Kbps.

Botó d’auriculars

El botó d’auriculars s’utilitza per indicar que voleu pre-escoltar pels auriculars la sortida del plat o reproductor d’ona, sense que soni per la sortida mestra.

BPM
Beats per minute

BPM is used as a measure of tempo in music. If you tap your foot to music you are following the “beat”. If you count how many taps you do in a minute you have calculated the BPM.

CDJ

CDJ és una paraula utilitzada originalment per descriure una línia de reproductors de CD de Pionner Electronics. Avui en dia CDJ fa referència als reproductors de CD per a DJ que funcionen com un reproductor de vinils. Permeten una sensació de treballar amb discs però utilitzant CDs, amb l’ajuda d’un control que simula un plat.

codec

Abreviació de codificador/descodificador. Un codec és qualsevol algorisme per codificar i descodificar audio i vídeo. Alguns codecs d’audio populars són el MP3 i el Ogg Vorbis. (Nota: No confondre amb els compressors del rang dinàmic de l’audio)

controladora

An external hardware device that generates and transmits signals to a computer, usually via USB, to control software with physical controls other than a mouse and keyboard. Controllers have many uses for music such as controlling DJ programs like Mixxx. They typically send MIDI signals but some controllers use HID signals. Many DJs prefer to control DJ software using physical knobs, faders, and wheels on controllers instead of using a computer keyboard and mouse.

crossfader

The crossfader és un control lliscant que determina en quina quantitat contribueix cada plat a la sortida mestra.

cue
cue point

A reference point in the track usually placed on the position the DJ wants the track to start at by default. This is useful to instantly jump to that point without seeking through the track.

cue sheet

Un cue sheet (o fitxer CUE) és un fitxer de text pla que serveix com a índex de reproducció en fitxers d’audio de llarga durada. Per exemple, s’utilitza habitualment per definir les pistes d’audio extretes d’un CD, o també per gravar-lo.

cueing o Pre-escolta

Headphone cueing, or just cueing, is listening to the next track you would like to mix in your headphones. The audience will not hear what you are cueing in your headphones. Being able to cue is a crucial aspect to DJing.

DAW
Digital Audio Workstation

An electronic device or application software used for recording, editing and producing audio files.

dB
decibel

A Decibel is a logarithmic measurement of sound level. Whispering is around 25 dB while unbearable sound such as a jet engine is around 160 db. Rule of thumb: A volume increase of 10 dB is perceived as twice as loud.

direct monitoring

A feature of many soundcards that allows microphones and other input signals to be heard through the soundcard outputs with no perceivable latency. With direct monitoring, the audio interface mixes the input signal in hardware with the output signal from Mixxx. This bypasses the latency of sending the signal into the computer for Mixxx to process and sending it back out to the soundcard.

DRM

Digital Rights Management (DRM) technologies attempt to control what you can and can’t do with the media and hardware you’ve purchased. Typically, a DRM system either encrypts the data so that it can only be accessed in a way authorized by copyright holders or marks content with a digital watermark or similar method so that the content can not be freely distributed. For information about how you can get involved in activism against DRM, see Defective by Design.

En anglès fast-rewind o Retrocedeix ràpid

El contrari de Avança ràpid. Si el premeu, l’audio es reproduirà més ràpid, i cap enrere mentre es mantingui premut.

En anglès Kill switch o Botó d’eliminar

Utilitzant en el context de l’equalitzador, el botó permet el pas o no de certes frequències d’un canal, com són els aguts, mitjos i baixos. És útil per fer lloc per una transició.

En anglès lossless o sense pèrdues

Utilitzat quan es descriu un algorisme de codificació d’audio, el terme sense pèrdues fa referència a aquell que no afecta de cap manera a la qualitat de l’audio.

En anglès lossy o amb pèrdues

Utilitzat quan es descriu un algorismes de codificació d’audio, el terme amb pèrdues fa referència a aquell que resulta en una pèrdua, perceptible o no, de la qualitat de l’audio.

En anglès open-source o codi obert

Generalment, codi obert , o codi lliure (en anglès open source) fa referència a les aplicacions de les quals el seu codi font està disponible al púbic per a que l’utilitzi i/o el midifiqui a partir del seu disseny original, sense cost. El Codi obert sorgeix habitualment com un esforç col·laboratiu on els programadors milloren el codi i comparteixen els canvis amb la comunitat. El Codi obert va aparèixer entre la comunitat tecnològica com a resposta al programari proprietari en mans de corporacions. Per a més informació , visiteu la Vikipèdia : <https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_obert/>`_.

En anglès Ramping pitchbend o Pitch Bend progressiu

És bàsicament igual que el pitch bend comú, amb la diferència que el pitch canvia de forma gradual, en comptes de de cop. S’utilitza habitualment per a canvis de pitch momentanis. Simula l’efecte de tocar el tocadisc per alentir o accelerar el disc.

En anglès rate o velocitat

La velocitat a la que es reprodueix la pista, normalment expressada en termes de percentatge de la velocitat relativa a la de la pista. Sovint, mentres es mescla, els DJs canvien la velocitat de les pistes per a que tinguin el mateix tempo que altres pistes. Això permet fer beatmatching.

En anglès reverse o ves enrere

Reverse fa que es reprodueixi la pista de manera que vagi cap enrere.

En anglès souncard o targeta de so

Another name for an audio interface, although few audio interfaces are shaped like cards anymore.

En anglès timecode o codi de temps

Utilitzat conjuntament amb el terme control de vinil. Es tracta d’una senyal d’audio especial que tenen alguns vinils i CDs que un ordinador o reproductor pot interpretar per tal de determinar la velocitat, direcció i posició de la reproducció.

En anglès track o pista

Una pista és un altre nom per a la paraula cançó.

En anglès vinyl control o control de vinil

Un mètode de controlar les aplicacions de DJ que simula el paradigma tradicional d’utilitzar dos plats (tocadiscs). Si es fa anar discs amb codis de temps, l’aplicació pot simular que s’està fent anar discs de vinil.

En anglès waveform overview o Gràfic d’ona de la pista completa

El gràfic d’ona de la pista mostra la forma d’ona de tota la pista, i és útil perquè ajuda al DJ a veure les pauses i salts molt abans.

En anglès waveform summary o Gràfic d’ona de reproducció

El gràfic d’ona de reproducció mostra la forma de l’ona de la pista al voltant del lloc actual de reproducció.

enquadrar els ritmes

Una tècnica de mescla utilitzada per posar un tempo similar a dos o més pistes, fent que sonin com una sola pista.

EQ
Equalizer

An equalizer allows the sound in specified frequency bands to be amplified or reduced, in order to adjust the quality and character of the sound.

A simple graphic equalizer consists of multiple controls for boosting or cutting bands or frequencies of sound.

A parametric equalizer controls more parameters of the sound than a graphic equalizer. It can control three aspects of each frequency: level (boost or cut), the center or primary frequency, and the bandwidth or range of each frequency.

Explorador de fitxers

A computer program that organizes data files into groups and shows you where they are when you need to find them again. Popular file managers for the operating systems Mixxx supports are Explorer on Windows, Finder on macOS and Nautilus on GNU/Linux.

fase

La fase d’una pista és la posició de la seva barra de compàs relativa a una altra pista. Si dos pistes estan sincronitzades al mateix tempo i a la mateixa fase, haurien d’estar sonant amb els seus tocs alineats.

fast-forward (anglès) o avança ràpid

Avança ràpid, en anglès fast-forward implica avançar més ràpid del que seria la velocitat normal. Aplicat a l’àudio, significa que al prémer avança ràpid, l’àudio es reproduirà més ràpid mentre el botó es mantingui premut. Això és útil per cercar a dins de la pista.

FLAC
Free Lossless Audio Compression

A patent-free audio compression similar to MP3 but lossless (i.e. there is no loss in audio quality when used). FLAC files generally end with a .flac extension.

flanger

L’efecte flanger es caracteritza per mesclar la senyal d’entrada amb una copia d’ella mateixa, retardada, i on la tonalitat varia lleugerament. Al retroalimentar-se amb la sortida, l’efecte es realça.

Graella de tocs

Una serie de marques que indiquen la localització dels tocs de compàs en la pista. Les graelles de ritme s’utilitzen per a funcions de mescla avançades com la sincronització, efectes precisos de sincronització, bucles i representació acurada de BPM.

GUI
Graphical User Interface

It’s pronounced «gooey» and it refers to a user interface based on graphics (icons, pictures and menus) instead of text. In Mixxx, it uses a mouse, keyboard, or MIDI / HID controllers as input devices.

HID
Human Interface Device

A part of the USB specification. It specifies a device class (a type of computer hardware) for human interface devices such as keyboards, mice, game controllers, and some DJ controllers.

hotcue

Similar als punts cue, un hotcue és un punt de referència en la pista. els DJs fan anar els hotcues en diferents parts d’una pista com pauses, bateries o tambors. El Mixxx suporta fins a 36 hotcues.

HSV

HSV significa «hue, saturation and value», de l’anglès matís, saturació i valor, i de vegades també HSB (B de brightness, brillantor). El model de color HSV representa els colors d’una manera més adient a la percepció humana. Per exemple, la relació «més fort», «més fosc» i «oposat», s’expressen fàcilment amb HSV. Per contra, la representació amb el mode RGB és més propera al que la majoria de pantalles mostren.

icecast

El Icecast és un programari lliure i de codi obert que permet la emissió de contingut d’audio digital a i des dels reproductors de música, permetent la creació d’emissores de radio per internet. A diferència de Shoutcast el programari permet la possibilitat d’utilitzar formats lliures com el Ogg Vorbis i posar el marxa el vostre propi índex d’emissores.

Informe d’errors

Tot programari té errors. Quan trobeu un error en aquesta aplicació, envieu un informe d’errors als desenvolupadors. Ells poden utilitzar aquesta informació per identificar, reproduïr i arreglar el problema.

IRC
Internet Relay Chat

IRC is an online chat network. The Mixxx IRC channel was on the FreeNode IRC Network in the #mixxx channel. The channel was replaced in 2018 by the Mixxx Zulip Chat.

kbps

Abreviació de kilobits per segon. En el Mixxx, s’utilitza principalment per indicar la qualitat del format d’audio. Vegeu Taxa de bits

key

Short for «musical key» (i.e. C major).

key lock o bloqueig de clau musical

Quan el bloqueig de clau està activat, el tempo de la pista canviarà, però no la clau (pitch/to). Si no està activat, aleshores el control de velocitat accelerarà (o alentirà) la pista i el to incrementarà (o decrementarà).

LADSPA
Linux Audio Developer’s Simple Plugin

The LADSPA API is a standard for handling audio filters and audio signal processing effects.

LAME

El LAME és un codificador que s’utilitza per codificar l’audio al format MP3, que és amb pèrdues.

Latència

La latència és el petit retard (mesurat habitualment en milisegons) entre que la senyal d’audio entra i quan surt del sistema. Poder reduir la latencia tan com sigui possible millora notablement la resposta a les accions de l’usuari.

macOS

macOS (originally named «Mac OS X» until 2012 and then «OS X» until 2016) is the current Mac operating system that officially succeeded the classic Mac OS in 2001.

Mescla d’auriculars

La mescla d’auriculars s’utilitza per a poder mesclar la sortida mestra cap a la sortida d’auriculars. Això és molt útil quan es pre-escoltar una pista, donat que podeu escoltar amb els auriculars com sona quan es mescla amb la sortida mestra, abans de que el public senti la pista.

metadades

En general, qualsevol part d’informació sobre un fitxer de música (p.ex. títol, artista, àlbum, punts cue, bucles…). Hi ha diferents formats de metadades que permeten desar informació com el títol, l’artista, l’àlbum i el número de pista a dins de la pista d’audio, podeu veure https://en.wikipedia.org/wiki/ID3 . El Mixxx desa metadades adicionals a la seva pròpia base de dades, com la graella de tocs, el gràfic d’ona, hotcues, llistes de reproducció, caixes, els cops que s’ha reproduït, entre altres.

MIDI
Musical Instrument Digital Interface

A digital communications language and hardware specification enabling compatible electronic instruments, sequencers, computers, etc., to communicate with each other in a network. Most DJ controllers use MIDI to communicate with computers.

Monitor de nivell

El monitor de nivell s’utilitza per visualitzar la intensitat de la senyal d’audio. El nivell hauria d’estar al voltant de la part superior de la zona verda, passant a la zona groga només de tant en tant. Si el nivell arriba a la zona vermella, la senyal està saturant i hauríeu de reduïr el guany.

MP3

A patented audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. It is de-facto standard of digital audio compression for music. MP3 files generally end with a .mp3 extension.

MusicBrainz

A open-source music encyclopedia that collects music metadata and makes it available to the public. For more information, see https://musicbrainz.org/.

Ogg Vorbis

A patent-free audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. It is designed to provide for efficient streaming and manipulation of high quality digital audio. Ogg Vorbis files generally end with a .ogg or .oga extension.

OpenGL

Una característica del sistema operatiu utilitzada per dibuixar grafics utilitzant acceleració per maquinari. El Mixxx utilitza el OpenGL per dibuixar els gràfics d’ona i el control del vinil giratori.

Opus

Opus is a totally open, royalty-free, highly versatile lossy audio codec. The .opus filename extension is recommended.

PFL o escolta prèvia

PFL or “pre-fader listen” is the headphone signal that is not affected by the deck volume faders. This allows for pre-listening tracks in headphones by lowering the volume fader so the deck plays only to headphones but not to the audience. See also: headphone button.

pitch bend

Una tècnica utilitzada pels DJs per tal de moldejar (en anglès bend) la velocitat de la pista cap dalt o cap baix, normalment mentre es prem el botó. S’utilitza principalment per fer petits ajustaments a la sincronització de les pistes per a enquadrar els ritmes. Quan només s’utilitzaven tocadiscs, això s’aconseguia prement el dit suaument al costat del tocadiscs per alentir, o acompanyant la rotació per accelerar.

plat

El terme plat (també es pot utilitzar platina, o reproductor) representa un reproductor de discs de vinil o tocadiscs virtual. S’hi pot carregar una pista i reproduir-la, tal i com es faria si posessiu un disc de vinil en un tocadiscs.

podcast

Un podcast és un canal web <https://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_web> (feed en anglès) on es penja fitxers d’audio o vídeo disponibles de forma gratuita o de pagament. Els clients de podcast com el iTunes permet als usuaris subcriure’s al canal web i descarregar-se automàticament el contingut als seus reproductors portatils tan aviat com està disponible.

quantització

La quantizació aplicada al Mixxx és el procés d’alinear les notes i altres events com els bucles o els punts cue de manera que comencen o acaben exactament en tocs o fracions de tocs.

ReplayGain

El ReplayGain anivella l’audio de manera no destructiva, permetent que les pistes de la Biblioteca sonin a un volum similar. Els fitxers d’audio s’escanegen amb un algorisme psicoacústic per determinar-ne la intensitat (loudness). La informació de ReplayGain es desa utilitzant metadades al fitxer per a que sonin al volum correcte.

RGB

El model de color RGB és un model additiu en el qual la llum vermella, verda i blava (red, green i blue en anglès) s’afegeixen amb diferents intensitats per tal de reproduir un ample ventall de colors. El nom del model surt de combinar les inicials d’aquests colors primaris.

shortcut

Shortcuts let you work more efficiently. This manual shows some shortcuts for accessing Mixxx functions with an English keyboard layout. Depending on your language settings the defaults may be different.

shoutcast

Shoutcast és un programari propietari que permet la emissió de contingut d’audio digital a i des dels reproductors de música, permetent la creació d’emissores de radio per internet.

Sistema operatiu

Your operating system (OS) is the computing environment on your computer. For example, Windows, macOS, or GNU/Linux are the three operating systems that Mixxx supports.

Sortida d’auriculars

La sortida d’auriculars és el que s’escolta pels auriculars.

sortida mestra

La sortida mestra, o Master, és la sortida d’audio principal. És el que escolta el públic.

sync (angles) o sincronització

La sincronització permet ajustar automàticament el tempo i la fase d’una pista per estar en sincronia amb la d’un altre plat en reproducció.

sync lock
master sync

Sync lock mode persistently adjusts a track’s tempo and phase (if quantization is enabled) in order to stay in sync with other decks that are in sync lock mode.

tempo

The speed of a track measured in BPM.

URL
Uniform Resource Locator

The address that defines the route to a file on an Internet server. URLs are typed into a Web browser to access Web pages and files, and URLs are embedded within the pages themselves as hypertext links. One example of a URL is https://mixxx.org .

USB
Universal Serial Bus

USB is an industry standard for cables, connectors and protocols and used for lots of consumer hardware. If an audio interface is «USB class compliant», this means it can be used on all major operating systems without special drivers (on Windows, special drivers might still be necessary to use the ASIO sound API though).

volum

Un terme que indica el grau d’intensitat de l’àudio. La percepció de cada persona determina el volum i no es correspon directament a una propietat física del so.

WAV

Standard digital audio file format used for storing waveform data; allows audio recordings to be saved with different sampling rates and bitrates; often saved in a 44.1 KHz, 16-bit, stereo format, which is the standard format used for CD audio. Wave files are not compressed, and are therefore lossless. Wave files generally end with a .wav extension.

Zulip

Zulip is a powerful, open source group chat application that combines the immediacy of real-time chat with the productivity benefits of threaded conversations. The Mixxx Zulip Chat at can be found at https://mixxx.zulipchat.com .