16. Apèndix

16.1. Recursos addicionals

Got questions? Need more information? Want to contribute? There are a variety of other resources where you can find out more:

16.2. Taula d’adreces de teclat

Les dreceres de teclat us permeten fer les coses més ràpidament. La taula següent mostra les dreceres per defecte per utilitzar el Mixxx en la configuració de teclat anglesa. Depenent de les vostres opcions d’idioma, aquestes valors poden ser diferents.

Acció

Plat 1

Plat 2

Mestre

Mesclador

Crossfader cap a l’esquerra

G

Crossfader cap a la dreta

H

Crossfader una mica cap a l’esquerra

Shift + G

Crosfader una mica cap a la dreta

Shift + H

Activa/Desactiva la unitat d’efectes

5

0

Pre-escolta del plat (abans del fader)

T

Y

Elimina greus

B

N

Reproducció

Carrega la pista seleccionada al plat

Shift +

Shift +

Descarrega la pista del plat

Alt + Shift +

Alt + Shift +

Reprodueix

D

L

Ves enrere

A

J

Reproducció cap enrere

Shift + A

Shift + J

Mou endavant

S

K

Redueix el Tempo

F1

F5

Augmenta el Tempo

F2

F6

Redueix una mica el Tempo

Shift + F1

Shift + F5

Augmenta una mica el Tempo

Shift + F2

Shift + F6

Redueix momentàniament el Tempo

F3

F7

Augmenta momentàniament el Tempo

F4

F8

Redueix una mica i momentàniament el Tempo

Shift + F3

Shift + F7

Augmenta una mica i momentàniament el Tempo

Shift + F4

Shift + F8

Sincronitza el Tempo (BPM)

1

6

Ajusta el Tempo marcant el ritme dels BPM

Shift + !

Shift +

Punts cue i Bucles

Posa un punt cue

Shift + D

Shift + L

Punt Cue

F

;

Ves al punt cue i para

Shift + F

Shift + :

Activa un bucle de 4 tocs

Q

U

Redueix el bucle a la meitat

W

I

Augmenta el bucle al doble

E

O

Posa el punt d’inici del bucle

2

7

Posa el punt de fi del bucle (Activa el bucle)

3

8

Activa/Desactiva el bucle

4

9

Defineix el hotcue 1

Z

M

Defineix el hotcue 2

X

,

Defineix el hotcue 3

C

.

Defineix el hotcue 4

V

/

Esborra el hotcue 1

Shift + Z

Shift + M

Esborra el hot cue 2

Shift + X

Shift + <

Esborra el hot cue 3

Shift + C

Shift + >

Esborra el hot cue 4

Shift + V

Shift + ?

Micròfon

Parla pel micròfon

`

DJ automàtic

Barreja la cua del DJ automàtic

Shift + F9

Ometre la pista i saltar a la següent de la cua de DJ automàtic

Shift + F10

Esvaeix el volum i passa a la següent pista de la cua de DJ automàtic

Shift + F11

Activa/Desactiva el DJ automàtic

Shift + F12

Reproductor de pre-escolta

Carrega la pista seleccionada i reproduex-la

Alt + Return

Reprodueix/Atura

Return

Ves enrere

Alt +

Mou endavant

Alt +

Control de vinil

Pas de l’àudio

Ctrl + J

Ctrl + K

Mode de control de vinil

Ctrl + Shift + Y

Ctrl + Shift + U

Mode de cue del control de vinil

Ctrl + Alt + Y

Ctrl + Alt + U

Alterna plat en el mode de plat únic

Ctrl + T

Ctrl + T

Barra de cerca

Focalitza

Ctrl + F

Esborra el text

Ctrl + Back

Surt del camp de cerca i torna a la llista

ESC

Biblioteca

Selecciona tots els fitxers de la llista actual

Ctrl + A

Selecciona un grup de fitxers de la llista actual

Click first item, hold Shift key, click last item

Vegeu també

El Mixxx permet personalitzar les dreceres de teclat. Per a més informació i per a descarregar una imatge de les dreceres, aneu a Amb un teclat d’ordinador.

16.3. Dreceres de l’aplicació

Utilitzeu aquestes dreceres per a accedir a les opcions disponibles al menú principal de l’aplicació.

Acció

Clau musical

Menú Fitxer

Carrega la pista a plat 1

Ctrl + O

Carrega la pista al plat 2

Ctrl + Shift + O

Menú bliblioteca

Crea una nova llista de reproducció

Ctrl + N

Crea una nova caixa

Ctrl + Shift + N

Menú Visualització

Mostra el menú de les opcions d’aparença

Ctrl + 1

Mostra la secció del micròfon

Ctrl + 2

Mostra la secció de control per vinils

Ctrl + 3

Mostra el reproductor de pre-escolta

Ctrl + 4

Mostra la caràtula

Ctrl + 6

Maximitza la biblioteca

Space

Pantalla sencera (Windows i Linux)

F11

Full Screen (macOS)

Shift + Command + F

Menú Opcions

Activa el control de vinil 1

Ctrl + T

Activa el control de vinil 2

Ctrl + Y

Activa el control de vinil 3

Ctrl + U

Activa el control de vinil 4

Ctrl + I

Activa l’emissió en viu

Ctrl + L

Gravació de la mesca

Ctrl + R

Habilita les dreceres de teclat

Ctrl + `

Obre les Preferències (Windows & Linux)

Ctrl + P

Open Preferences (macOS)

Ctrl + ,

Surt del Mixxx

Ctrl + Q

Menú de desenvolupador

Recarrega l’aparença

Ctrl + Shift + R

Utilitats de desenvolupador

Ctrl + Shift + T

Estadístiques: Comptador Base

Ctrl + Shift + B

Estadístiques: Comptador Experiment

Ctrl + Shift + E

Habilita el depurador

Ctrl + Shift + D

Suggerència

The Ctrl key on Windows & Linux is equivalent to the Command key on macOS. The Alt key on Windows & Linux is equivalent to the Option key on macOS. Application shortcuts are not customizable.

Nota

Heu d’iniciar el mixxx amb la opció de línia de comandes específica per a que es vegi el menú de desenvolupador.

16.4. Launching Mixxx from the Command Line

To launch Mixxx using the command line:

Windows

Locate the folder where Mixxx is installed and copy the file path. You can also obtain the file path by right clicking on the Mixxx icon and then choosing “Properties”. Copy the path and paste it in terminal and add \mixxx at the end - everything should be inside quotes. Press Enter. The entire command will look like this

"C:\Program Files\Mixxx\mixxx"
macOS

Similarly, for macOS, the command will be

/Applications/Mixxx.app/Contents/MacOS/mixxx
GNU/ Linux

If Mixxx is in your system’s search path ($PATH), you can just type

mixxx

16.4.1. Opcions de línia de comandes

El Mixxx està pensat per tan fàcil d’utilitzar com sigui possible. Per això les opcions de línia de comandes només són útils per als desenvolupadors o per a depurar l’aplicació, doncs faciliten dur a terme aquestes tasques. Les opcions de línia de comandes són sensibles a majúscules.

To launch Mixxx with any of these command line options, simply append the option to the base command for your operating system. For example, to launch Mixxx in developer mode on Windows, type this in terminal

"C:\Program Files\Mixxx\mixxx" --developer

In addition to these options, it is possible to specify one or more music file(s) on the command line. These will be loaded at start-up. Each file you specify will be loaded into the next virtual deck. For a list of supported file types, go to Compatible file formats.

--resourcePath PATH

Top-level directory where Mixxx will look for its resource files such as MIDI mappings, overriding the default installation location.

--pluginPath PATH

Top-level directory where Mixxx will look for sound source plugins in addition to default locations.

--settingsPath PATH

Top-level directory where Mixxx will look for user settings files such as the library database and preferences configuration file.

--controllerDebug

Log all controller data Mixxx sends and receives as well as scripts it loads.

--developer

Enable developer mode. Includes extra logs, stats on performance and the Developer tools menu as well as tooltips and logs useful for skin developers.

--safeMode

Disable OpenGL widgets (scrolling waveforms, spinnies) to work around GPU driver bugs. If Mixxx is crashing on startup, try using this.

 • Carrega automàticament gràfics d’ona buits

 • Deshabilita l’element de pantalla del vinil giratori

 • Deshabilita la comprovació de sincronització

 • No activa d’inici les controladores

--locale LOCALE

Use a custom locale for loading translations (e.g fr)

-f, --fullScreen

Start Mixxx in full-screen mode.

--logLevel LEVEL

Set the verbosity of command line logging.

Value

Meaning

critical

Critical/Fatal only

warning

Above + Warnings

info

Above + Informational messages

debug

Above + Debug/Developer messages

trace

Above + Profiling messages

--logFlushLevel LEVEL

Set the logging level at which the log buffer is flushed to mixxx.log. LEVEL is one of the values defined at --logLevel above.

--debugAssertBreak

Breaks (SIGINT) Mixxx if a DEBUG_ASSERT evaluates to false. A debugger can then be used to continue. This disables the MIXXX_DEBUG_ASSERTIONS_FATAL flag which can otherwise lead to a time consuming full rebuild.

-h, --help

Ensenya aquset missatge d’ajuda i surt de l’aplicació

16.5. Eines de desenvolupador

Per a iniciar el Mixxx en mode desenvolupador utilitzant un directori personalitzat per als recursos i amb escriptura de missatges MIDI i HID al fitxer de registre, escriviu la instrucció següent en un terminal i premeu enter:

./mixxx --controllerDebug --developer --resourcePath res

16.5.1. Modes experimentals per a un desenvolupament i test ràpids

 • Afegeix una classe Experiment que té un valor amb tres estats, indicant si el mode experimental està Apagat, en mode BASE o en mode EXPERIMENT

 • Adds Developer ‣ Stats:Experiment Bucket and Developer ‣ Stats:Base Bucket. Each one toggles between OFF and BASE/EXPERIMENT so you can choose exactly what time spans you would like to collect in your base and experiment buckets.

 • Millores al StatsManager per a separar les estadístiques acumulades entre els comptadors base i experiment. Això permet mesurar fàcilment la diferència que té un canvi de codi en els comptadors corresponents sense haver de reiniciar el Mixxx.

D’aquesta manera es pot activar o desactivar fàcilment un canvi de codi sense haver de recompilar i tornar a executar, de manera que es pot notar el canvi, a més a més de tenir informació quantificable de quin efecte té sobre les estadístiques que el Mixxx recull.

Totes les estadístiques que es recullen amb les eines de Counter/Timer/ScopedTimer/etc estan separades en estadístiques BASE i estadístiques EXPERIMENT i es recullen al fitxer de registre en sortir de l’aplicació.

16.6. Històric de versions

16.6.1. 2.2.5 (Unreleased)

 • Add controller mapping for Hercules DJControl Inpulse 200 #2542

 • Add controller mapping for Hercules DJControl Jogvision #2370

 • Fix missing manual in deb package lp:1889776

 • Fix caching of duplicate tracks that reference the same file #3027

 • Fix loss of precision when dealing with floating-point sample positions while setting loop out position and seeking using vinyl control #3126 #3127

16.6.2. 2.2.4 (2020-06-27)

 • Store default recording format after «Restore Defaults» lp:1857806 #2414

 • Prevent infinite loop when decoding corrupt MP3 files #2417

 • Add workaround for broken libshout versions #2040 #2438

 • Speed up purging of tracks lp:1845837 #2393

 • Don’t stop playback if vinyl passthrough input is configured and PASS button is pressed #2474

 • Fix debug assertion for invalid crate names lp:1861431 #2477

 • Fix crashes when executing actions on tracks that already disappeared from the DB #2527

 • AutoDJ: Skip next track when both deck are playing lp:1399974 #2531

 • Tweak scratch parameters for Mixtrack Platinum #2028

 • Fix auto tempo going to infinity on Pioneer DDJ-SB2 #2559

 • Fix bpm.tapButton logic and reject missed & double taps #2594

 • Add controller mapping for Native Instruments Traktor Kontrol S2 MK3 #2348

 • Add controller mapping for Soundless joyMIDI #2425

 • Add controller mapping for Hercules DJControl Inpulse 300 #2465

 • Add controller mapping for Denon MC7000 #2546

 • Add controller mapping for Stanton DJC.4 #2607

 • Fix broadcasting via broadcast/recording input lp:1876222 #2743

 • Only apply ducking gain in manual ducking mode when talkover is enabed lp:1394968 lp:1737113 lp:1662536 #2759

 • Ignore MIDI Clock Messages (0xF8) because they are not usable in Mixxx and inhibited the screensaver #2786

16.6.3. 2.2.3 (2019-11-24)

 • Don’t make users reconfigure sound hardware when it has not changed #2253

 • Fix MusicBrainz metadata lookup lp:1848887 #2328

 • Fix high DPI scaling of cover art #2247

 • Fix high DPI scaling of cue point labels on scrolling waveforms #2331

 • Fix high DPI scaling of sliders in Tango skin #2318

 • Fix sound dropping out during recording lp:1842679 #2265 #2305 #2308 #2309

 • Fix rare crash on application shutdown #2293

 • Workaround various rare bugs caused by database inconsistencies lp:1846971 #2321

 • Improve handling of corrupt FLAC files #2315

 • Don’t immediately jump to loop start when loop_out is pressed in quantized mode lp:1837077 #2269

 • Preserve order of tracks when dragging and dropping from AutoDJ to playlist lp:1829601 #2237

 • Explicitly use X11 Qt platform plugin instead of Wayland in .desktop launcher lp:1850729 #2340

 • Pioneer DDJ-SX: fix delayed sending of MIDI messages with low audio buffer sizes #2326

 • Enable modplug support on Linux by default lp:1840537 #2244 #2272

 • Fix keyboard shortcut for View > Skin Preferences lp:1851993 #2358 #2372

 • Reloop Terminal Mix: Fix mapping of sampler buttons 5-8 lp:1846966 #2330

16.6.4. 2.2.2 (2019-08-10)

 • Fix battery widget with upower <= 0.99.7. #2221

 • Fix BPM adjust in BpmControl. lp:1836480

 • Disable track metadata export for .ogg files and TagLib 1.11.1. lp:1833190

 • Fix interaction of hot cue buttons and looping. lp:1778246

 • Fix detection of moved tracks. #2197

 • Fix playlist import. lp:1687828

 • Fix updating playlist labels. lp:1837315

 • Fix potential segfault on exit. lp:1828360

 • Fix parsing of invalid bpm values in MP3 files. lp:1832325

 • Fix crash when removing rows from empty model. #2128

 • Fix high DPI scaling of RGB overview waveforms. #2090

 • Fix for OpenGL SL detection on macOS. lp:1828019

 • Fix OpenGL ES detection. lp:1825461

 • Fix FX1/2 buttons missing Mic unit in Deere (64 samplers). lp:1837716

 • Tango64: Re-enable 64 samplers. #2223

 • Numark DJ2Go re-enable note-off for deck A cue button. #2087

 • Replace Flanger with QuickEffect in keyboard mapping. #2233

16.6.5. 2.2.1 (2019-04-22)

 • Include all fixes from Mixxx 2.1.7 and 2.1.8

 • Fix high CPU usage on MAC due to preview column lp:1812763

 • Fix HID controller output on Windows with common-hid-packet-parser.js

 • Fix rendering slow down by not using QStylePainter in WSpinny lp:1530720

 • Fix broken Mic mute button lp:1782568

 • added quick effect enable button to the control picker menu

 • Fix Cover Window close issue with empty cover arts

 • Fix Numark Mixtrack 3 mapping. #2057

16.6.6. 2.2.0 (2018-12-17)

General

 • Update from Qt4 to Qt5.

 • Use Qt5’s automatic high DPI scaling (and remove the old scaling option from the preferences).

 • Vectorize remaining raster graphics for better HiDPI support.

Effects

 • Add mix mode switch (Dry/Wet vs Dry+Wet) for effect units.

 • Add support for LV2 effects plugins (currently no way to show plugin GUIs).

 • Add preference option for selecting which effects are shown in the list of available effects in the main window (all LV2 effects are hidden by default and must be explicitly enabled by users).

Skins

 • Add 8 sampler and small sampler options to LateNight.

 • Add key / BPM expansion indicators to Deere decks.

 • Add skin settings menu to LateNight.

Controllers

 • Add controller mapping for Numark Mixtrack Platinum.

 • Update controller mapping for Numark N4.

 • Add spinback and break for Vestax VCI-400 mapping.

Miscellaneous

 • Add preference option to adjust the play position marker of scrolling waveforms.

 • Add preference option to adjust opacity of beatgrid markers on scrolling waveforms.

 • Support IRC/AIM/ICQ broadcast metadata.

16.6.7. 2.1.8 (2019-04-07)

 • Fix a rare chance for a corrupt track file while writing metadata in out of disk situations. lp:1815305

 • Fix export of BPM track file metadata. lp:1816490

 • Fix sending of broadcast metadata with TLS enabled libshout 2.4.1. lp:1817395

 • Fix resdicovering purged tracks in all cases. lp:1821514

 • Fix dropping track from OSX Finder. lp:1822424

16.6.8. 2.1.7 (2019-01-15)

 • Fix syncing to doublespeed lp:1808697

 • Fix issues when changing beats of a synced track lp:1808698

 • Fix direction of pitch bend buttons when inverting rate slider lp:1770745

 • Use first loaded deck if no playing deck is found lp:1784185

 • Encode file names correctly on macOS lp:1776949

16.6.9. 2.1.6 (2018-12-23)

 • Fix crash when loading a Qt5 Soundsource / Vamp Plug-In. lp:1774639

 • Validate effect parameter range. lp:1795234

 • Fix crash using the bpm_tap button without a track loaded. lp:1801844

 • Fix possible crash after ejecting a track. lp:1801874

 • Fix wrong bitrate reported for faulty mp3 files. lp:1782912

 • Fix Echo effect syncing lp:1793232

 • Fix iTunes context menu lp:1799932

 • Fix loading the wrong track after delete search and scroll. lp:1803148

 • Improve search bar timing. lp:1635087

 • Fix quoted search sentence. lp:1784141

 • Fix loading a track formerly not existing. lp:1800395

 • Fix importing m3u files with blank lines. lp:1806271

 • Fix position in sampler overview waveforms. lp:1744170

 • Don’t reset rate slider, syncing a track without a beatgrid. lp:1783020

 • Clean up iTunes track context menu. lp:1800335

 • Collapsed sampler are not analyzed on startup. lp:1801126

 • search for decoration characters like “˚”. lp:1802730

 • Fix cue button blinking after pressing eject on an empty deck. lp:1808222

16.6.10. 2.1.5 (2018-10-28)

 • Code signing for Windows builds. lp:1517823

 • Fix crash on exit when preferences is open. lp:1793185

 • Fix crash when analyzing corrupt MP3s. lp:1793387

 • Fix crash when importing metadata from MusicBrainz. lp:1794993

 • Library search fixes when single quotes are used. lp:1784090 lp:1789728

 • Fix scrolling waveform on Windows with WDM-KS sound API. lp:1729345

 • Fix right clicking on beatgrid alignment button in Tango and LateNight skins. lp:1798237

 • Improve speed of importing iTunes library. lp:1785545

 • Add 2 deck mapping for DJTechTools MIDI Fighter Twister.

16.6.11. 2.1.4 (2018-08-29)

 • Fix track selection not getting shown in the track table on Windows. There are no changes to the source code, but the Jenkins build configuration was changed to delete the Jenkins workspace before each build. lp:1751482

16.6.12. 2.1.3 (2018-08-20)

16.6.13. 2.1.2 (2018-08-10)

 • Allow maximum deck speed of 4x normal.

 • Don’t always quantize hotcues, a 2.1.1 regression. lp:1777429

 • Fix artifacts using more than 32 samplers. lp:1779559

 • store No EQ and Filter persistently. lp:1780479

 • Pad unreadable samples with silence on cache miss. lp:1777480

 • Fixing painting of preview column for Qt5 builds. lp:1776555

 • LateNight: Fix play button right click. lp:1781829

 • LateNight: Added missing sort up/down buttons.

 • Fix sampler play button tooltips. lp:1779468

 • Shade: remove superfluid margins and padding in sampler.xml. lp:1773588

 • Deere: Fix background-color code.

 • ITunes: Don’t stop import in case of duplicated Playlists. lp:1783493

16.6.14. 2.1.1 (2018-06-13)

 • Require Soundtouch 2.0 to avoid segfault. lp:1577042

 • Improved skins including library view fix. lp:1773709 lp:1772202

 • lp:1763953

 • Fix crash when importing ID3v2 APIC frames. lp:1774790

 • Synchronize execution of Vamp analyzers. lp:1743256

 • DlgTrackInfo: Mismatching signal/slot connection.

 • Detect M4A decoding errors on Windows. lp:1766834

 • Fix spinback inertia effect.

 • Fix decoding fixes and upgrade DB schema. lp:1766042 lp:1769717

 • Fix integration of external track libraries. lp:1766360

 • Fix memory leak when loading cover art. lp:1767068

 • Fix clearing of ReplayGain gain/ratio in file tags. lp:1766094

 • Fix crash when removing a quick link. lp:1510068

 • Fidlib: Thread-safe and reentrant generation of filters. lp:1765210

 • Fix unresponsive scrolling through crates & playlists using encoder. lp:1719474

 • Swap default values for temp/perm rate changes. lp:1764254

16.6.15. 2.1.0 (2018-04-15)

 • Graphical interface scales for high resolution screens

 • Overhauled Deere and LateNight skins

 • New Tango skin

 • Resizable waveforms

 • Effects are synchronized to the tempo

 • Effects are processed post-fader and post-crossfader and can be previewed in headphones

 • One metaknob per effect with customizable parameter control for intuitive use of effect chains

 • Nine new effects: Autopan, Biquad Equalizer, Biquad Full Kill Equalizer, Loudness Contour, Metronome, Parametric Equalizer, Phaser, Stereo Balance, Tremolo

 • Loaded effects and their parameters are saved and restored when Mixxx restarts

 • More transparent sounding equalizers (Biquad Equalizer and Biquad Full Kill Equalizer)

 • Improved scratching sounds with jog wheels, vinyl control, and dragging waveforms with the mouse

 • Simplified looping and beatjump controls

 • Configurable rows of 8 samplers with up to 8 rows available for a total of 64 samplers

 • Files loaded to samplers are reloaded when Mixxx restarts

 • Improved volume normalization algorithm (EBU-R 128)

 • Filter library table by crates

 • Sort musical keys in library table by circle of fifths

 • Write metadata tags back to audio files

 • New JavaScript library for controller mapping

 • Configure multiple Internet broadcasting stations and use multiple stations at the same time

 • Broadcast and record microphones with direct monitoring and latency compensation

 • Broadcast and record from an external mixer

 • Booth output with independent gain knob for using sound cards with 6 output channels without an external mixer

 • Prevent screensaver from starting while Mixxx is running

 • CUP (Cue And Play) cue button mode

 • Time remaining and time elapsed now take into account the tempo fader

 • Clicking cover art now shows it full size in a separate window

For a full list of new features and bugfixes, go to: https://launchpad.net/mixxx/2.1.

16.6.16. 2.0.0 (2015-12-31)

 • 4 Plats amb funció de sincronització mestra

 • Nova funcionalitat d’efectes, amb 4 blocs d’efectes i 5 tipus d’efecte inclosos: Flanger, Bit Crusher, Reberveració, Eco i Filtre. I en vindran més!

 • Interfície d’usuari configurable i redimensionable, amb 3 noves aparences

 • Visualització de les caràtules

 • Detecció de clau musical i possibilitat d’alteració durant la reproducció

 • Pas d’àudio rebut pel control de vinil

 • 4 entrades de micròfon i 4 ports auxiliars d’entrada

 • Pantalla de configuració MIDI i millores en l’assistent d’aprententatge

 • MusicBrainz metadata fetching

 • Gràfics d’ona en colors RGB (vermell/verd/blau)

 • Centenars de correccions d’errors i altres millores

 • Nou algoritme de canvi de velocitat per a que el bloqueig de nota musical soni millor

Per a una llista completa dels canvis, podeu consultar: https://launchpad.net/mixxx/2.0.

Vegeu també

Per a veure informació més detallada de les versions podeu consultar el cronograma.