3. Un cop d’ull a la interfície del Mixxx

Benvingut a la interfície del Mixxx. Aquí és on es fa màgia. Segurament voldreu familiaritzar-vos molt amb aquesta interfície perquè és la principal manera d’utilitzar-lo. En aquest capítol, us presentem la interfície per defecte del Mixxx i en descrivim els elements, rodetes i controls deslliçants.

The Mixxx interface - Deere skin

The Mixxx interface - Deere skin

This is the Deere skin. It is the default skin supplied with Mixxx 2.2. There are a variety of other skins included with Mixxx. You should explore them all to figure out which one you prefer. This section will focus on Deere only.

3.1. Section Skin Settings

The section expansion buttons

The GUI section quick toggles buttons in the top tool bar

If you click on either EFFECTS, SAMPLERS or MICS & AUX then you will enable control sections for interacting with:

Podeu també utilitzar les Dreceres de l’aplicació.

The section expansion buttons

The Skin Settings menu on the right

On top, and on the right side of the user interface are the section expansion buttons and options.

3.2. La secció dels plats

A deck

Un plat amb una pista carregada

La secció dels plats us permet controlar tot el que fa referència al tocadiscs virtual, que anomenem plat. La dividirem en diferents elements.

3.2.1. Visualització de la informació de la pista

La secció d'informació de la pista del plat

La secció d’informació de la pista del plat

Títol de la pista

The title of the track that was loaded into a deck is displayed on top. This is the same as the title listed under the Title column heading in the Mixxx library. This information is initially loaded from the track’s metadata. If the metadata is missing, the title and artist are guessed from the filename.

Artista de la pista

The artist of the track is listed below. It is the same as listed under the Artist column heading in the Mixxx library.

Time Elapsed/Remaining/Both

By default it displays the total elapsed time in the track up to the millisecond. Clicking on the display switches to the Time Remaining view, which indicates how much time is left before the track reaches the end. Clicking the display again, both the elapsed and remaining time are shown simultaneously in the format elapsed time / remaining time. You can change the default in Preferences ‣ Decks ‣ Deck options.

BPM (Tempo)

El número a la part superior dreta és el BPM efectiu de la pista. Es tracta del BPM de la pista, ajustat a la velocitat de reproducció. Per exemple, si la pista normalment té 100 BPM i es reprodueix a +5%, aleshores el BPM efectiu mostrarà 105 BPM.

Suggerència

You can use a keyboard shortcut and tap with the beat to set the BPM to the speed you are tapping, go to Amb un teclat d’ordinador for more information.

Key
The options displayed when you click on the Key

The Key options.

The key displays the current musical key of the loaded track after pitch shifting. The key is displayed below the BPM (Tempo). This is the same as the key that is shown under the Key column heading in the Mixxx library. Clicking the key will expand it to reveal more options:

 • Pitch Control: This changes the track pitch independent of the tempo. Left-clicking the - button decreases the pitch by one semitone. Right-clicking it decreases the pitch by 10 cents. Left-clicking the + button increases the pitch by one semitone. Right-clicking it increases the pitch by 10 cents.

 • Sync and Reset Key: Left-clicking the MATCH button sets the key to a pitch that allows harmonic transition from the other track. It requires a detected key on both involved decks. Right-clicking it resets the key to the original track key.

Cover Art

The cover art of the track loaded into the deck is displayed on the left side of the track. This is the same as the cover art that is shown under the Cover Art column heading in the Mixxx library. In Deere skin you can choose to enable or disable the cover art by clicking the gear icon in the upper right corner, then toggling the Decks ‣ Cover Art option. Clicking on the cover art will expand it into a full blown image. The cover art is also shown in the Vinyl Widget next to the parallel waveforms.

3.2.2. Visualització de gràfics d’ona

La secció del gràfic d’ona del plat permet visualitzar com canvia l’àudio al llarg de la pista, de manera que podeu “veure” la música.

By default the waveform displays are aligned parallel to each other in order to make beatmatching easier, as it is possible to beatmatch visually by aligning the beats that appear in each waveform.

Mixxx default skin (Deere) - Parallel waveforms

Mixxx default skin (Deere) - Parallel waveforms

Depending on the skin, Mixxx displays either parallel waveforms (default) or separate waveforms. LateNight and Tango skins only have resizable parallel waveforms while Shade skin provides only separate waveforms. In Deere skin you can select your preferred appearance by clicking the gear icon in the upper right corner, then toggling the Skin Settings ‣ Parallel Waveforms option.

Mixxx alternative skin (Latenight) - parallel waveforms

Mixxx default skin (Deere) - Separate waveforms

Avís

If you have a slower computer and notice performance issues with Mixxx, try lowering the frame rate or changing the waveform type in Preferences ‣ Waveforms.

Gràfic d’ona de reproducció

El gràfic d’ona de reproducció mostra l’envolvent de la pista al voltant de la posició actual de reproducció i es va actualitzant en temps real. Es pot utilitzar el ratolí per a pausar, fer scratch, moure enrere o afegir-hi una pista nova. També permet fer ajustaments momentànis del pitch si es fa clic amb el botó dret i s’arrastra cap als costats.

Suggerència

You can select from different types of displays for the waveform, which differ primarily in the level of detail shown in the waveform, in Preferences ‣ Waveforms ‣ Waveform type.

Gràfic d’ona de la pista

The smaller, zoomed-out version of the waveform shows the various markers within the track as well as the waveform envelope of the entire track. This is useful because they allow DJs to see breakdowns far in advance. As visual aid, the part of the track that has already been played is darkened.

Clicking somewhere on the waveform allows you to jump to an arbitrary position in the track. Like with the Waveform summary, you can select from different types of displays for the overview in Preferences ‣ Waveforms ‣ Overview type.

Vinil giratori

La línia que es mostra sobre el vinil giratori gira quan la pista es mou. És similar a la marca de posició que es troba en alguns discs de scratch. Feu anar el ratolí sobre el vinil giratori per pausar, fer scratch, moure endavant i endarrere, o afegir-hi una pista nova - com si fos un disc de veritat. Quan es fan Bucles «roll» o al fer clic amb el botó dret sobre el vinil mentre es reprodueix, una marca «fantasma» indica on continuarà la reproducció. El vinil giratori està amagat per defecte, i pot activar-se a Grup de botons d’opcions del plat.

If vinyl control is enabled, it can optionally display the time-coded vinyl signal quality. Activate the option in Preferences ‣ Vinyl Control ‣ Show Signal Quality in Skin.

Zoom de gràfic d’ona

Using the mouse-wheel everywhere in the waveform summary will zoom the waveform in or out. You can choose whether to synchronize the zoom level between the decks in Preferences ‣ Waveforms.

Marques del gràfic d’ona

Mentre es mescla, poden aparèixer diferents marques addicionals als gràfics d’ona:

 • Position marker: The static vertical line in the center of the waveform summary indicates the playback point of the deck. The waveform overview includes a vertical line to show the current position within the track.

 • Marca de toc: Les línies blanques del gràfic d’ona indiquen la posició dels tocs de compàs en l’àudio, que tenen el nom de graella de tocs

 • Marca de punt cue: Indica la posició d’un punt cue.

 • Marca de hotcue: Indica la posició i número d’un punt hotcue, si n’hi ha.

 • Marca d’inici/fi de bucle: Indica el començament i el final d’un bucle.

 • superposició de bucle: Es dibuixa entre els punts d’inici i final de bucle, i canvia el color depenent d’on està ubicat el bucle.

 • Notificació de final de pista: Si el gràfic d’ona parpalleja en vermell, vol dir que queden 30 segons o menys per a que s’acabi la pista.

3.2.3. Grup de botons d’opcions del plat

El grup de botons d'opció del plat

El grup de botons d’opció del plat

Els sis botons a la part inferior dreta, a sota del gràfic d’ona permeten configurar el plat. Començant des de dalt a l’esquerra i anant d’esquerra a dreta i de dalt cap a baix, els botons són:

Slip Mode Toggle

When active, the playback continues muted in the background during a loop, reverse, scratch, etc. Once disabled, the audible playback will resume where the track would have been.

Commutador de repetició

Si s’activa el mode de repetició, la pista tornarà al principi quan acabi i continuarà reproduint.

Botó d’ajustar la graella de ritme

Clicking this button adjusts the track beat-grid so that the current position is marked as a beat. This is useful if Mixxx was able to accurately detect the track’s BPM but failed to align the beat markers on the beats. For more information, go to the chapter Detecció de ritme.

Botó d’extreure la pista

Si es fa clic en aquest botó, la pista s’expulsa del plat. També es pot utilitzar una drecera de teclat, aneu al capítol Amb un teclat d’ordinador per a més informació.

Commutador de mode quantitzat

Si s’activa, tots els punts cue, hotcues, bucles i bucles de tocs s’alinearan de manera que comencin en un toc.

Commutador de bloqueig de clau musical

Key lock locks the track’s pitch so that adjustments to its tempo via the rate slider do not affect its pitch. This is useful if you would like to speed up or slow down a track and avoid the “chipmunk” effect that speeding up vocals has.

3.2.4. Playback/Cue Controls

The playback and cueing controls of the deck

The playback and cueing controls of the deck

Play/Pause Button

En fer clic al botó de reproducció/pausa s’inicia o es pausa la reproducció.

Vegeu també

El comportament del botó reprodueix/pausa depèn del mode de punts cue.

Cue Button

Si es prem el botó mentre sona la pista, la reproducció salta al punt cue de la pista, i es posa en pausa. Un cop la pista està pausada al punt cue, podeu pre-escoltar-la prement el botó cue. Si no heu mogut el punt cue, el punt cue inicial és l’inici de la pista.

Vegeu també

El comportament del botó cue depèn del mode de punts cue.

3.2.4.1. Posant punts Cue

Tota pista té un punt cue, per defecte al començament. A diferència dels hotcues, no es pot esborrar, tan sols moure el punt.

El punt cue es mou segons el mode cue seleccionat, segons s’explica a continuació.

3.2.4.2. Auto Cue

Mixxx automatically seeks to the saved Cue point on track load. If none exists, seeks to the beginning of the track.

Uncheck Preferences ‣ Interface ‣ Auto Cue ‣ Jump to main cue point on track load to always seek to the beginning of the track.

3.2.4.3. Utilitzant els modes de cue

Mixxx supports various Cue modes that adapt to fit other devices in your setup or your personal preferences. The actual behavior of the Play, Pause, and Cue buttons depends on the selected Cue mode. To change the Cue mode, go to Preferences ‣ Decks ‣ Cue mode.

Mode Mixxx (per defecte)

 • Mentre està pausat en un punt cue (botó Cue encès):

  • Hold down the Cue button to play the track from the Cue point, as long as the button is pressed. After releasing the Cue button, the track jumps back to the Cue point and pauses again.

  • Press Play/Pause before releasing the Cue button to continue playback normally.

 • Mentre està pausat en un punt diferent al punt Cue (botó Cue interminent):

  • Tap the Cue button to store the current position as new Cue point.

 • Mentre es reprodueix:

  • Tap the Cue button to jump to the Cue point and pause playback.

Mixxx mode (no blinking)

 • Same as the default Mixxx mode, but without blinking indicators.

Mode Pioneer

 • Same as Mixxx mode, but the buttons are more flashy matching a Pioneer CDJ player.

  • El botó Reprodueix/Pausa està en intermitent un cop per segon quan la pista està pausada.

  • The Cue button flashes twice a second when the next push will move the Cue point.

Mode Denon

 • While paused at Cue point (Cue button lit) - same as Mixxx mode:

  • Hold down the Cue button to play the track from the Cue point, as long as the button is pressed. After releasing the Cue button, the track jumps back to the Cue point and pauses again.

  • Press Play/Pause before releasing the Cue button to continue playback normally.

 • Mentre està pausat en un punt diferent al punt Cue (botó Reprodueix intermitent):

  • Tap the Cue button to move the track back to Cue point.

  • Tap the Play/Pause button to move the Cue point to the current position and start playback.

 • While playing - same as Mixxx mode:

  • Tap the Cue button to jump to the Cue point and pause playback.

Mode Numark

 • Same as Denon mode, but without a flashing Play/Pause button.

 • Aquest mode és útil si voleu implementar una aparença amb plats de 3 botons, un botó Cue, un botó pausa separat, i un botó Reprodueix/Salta.

CUP (Cue + Play) mode

 • Press the Cue button to jump to the Cue point and pause, continuing playback only when either the Cue button is released or Play/Pause is pressed.

 • If the Cue button is pressed while paused, the Cue point is first moved to the current position.

Suggerència

Podeu utilitzar els botons hotcue per a tenir més punts de referència en una pista.

Vegeu també

Podeu també utilitzar dreceres de teclat per a fer Cue. Aneu a Amb un teclat d’ordinador per a més informació.

3.2.5. Controls de reproducció

Els controls de reproducció del plat

Els controls de reproducció del plat

Beatjump/ Loop Move Size

You can type, use the arrow keys or scroll vertically in the input box to select the number of beats to jump or move, with the Beatjump Forward/ Backward buttons.

Beatjump Backward button

Clicking this while the loop is inactive will make the track jump backward by the set number of beats (left click) or by one beat (right click). Clicking this while the loop is active will move the loop backward by the set number of beats (left click) or by one beat (right click).

Beatjump Forward button

Clicking this while the loop is inactive will make the track jump forward by the set number of beats (left click) or by one beat (right click). Clicking this while the loop is active will move the loop forward by the set number of beats (left click) or by one beat (right click).

3.2.6. Mode de control de vinil i punts cue

El mode de control de vinil i les opcions de control de punts cue d'un plat

El mode de control de vinil i les opcions de control de punts cue d’un plat

The control above the waveforms relate to the vinyl control feature in Mixxx and is hidden in the default Mixxx user interface. Click the gear icon in the upper right corner, then toggle Skin Settings ‣ Vinyl Control Options, or use the specific Dreceres de l’aplicació to show or hide the section.

Vegeu també

Per a més informació de com utilitzar el control de vinil, aneu al capítol Control de vinil.

Vinyl button

This button enables vinyl control. When enabled in Mixxx, the track on the Mixxx deck is controlled by the external vinyl control.

Pass button

This button enables passthrough. When enabled, audio from an external vinyl can be played on the Mixxx deck.

Botons Abs/Rel/Const

 • Mode absolut: La posició de la pista correspon a la posició i velocitat de l’agulla.

 • Mode relatiu: La velocitat de la pista correspon a la velocitat de l’agulla, però sense importar la seva posició.

 • Mode constant: La velocitat de la pista correspon a l’última velocitat estable coneguda, independentment del que es rebi ara mateix.

Cue/Hot button

Aquests botons determinen com es comporten els punts cue quan s’utilitza el mode relatiu del control de vinil:

 • Off: Els punts cue s’ignoren.

 • Cue: If the needle is dropped after the cue point, the track will seek to that cue point.

 • Hot: The track will seek to the nearest previous hotcue point.

3.2.7. Controls de sincronia i velocitat

The rate control section of the deck

Controls de velocitat

Els controls de velocitat permeten canviar la velocitat a la que es reprodueixen les pistes. Això és molt útil per a fer beatmatching de dues pistes en una mescla. Podeu fer canvis de la velocitat també des del teclat de l’ordinador, veieu Amb un teclat d’ordinador per a més informació.

Botó SYNC
 • Clic amb el botó esquerra: Canvia la velocitat de la pista de manera que el BPM i la fase de la pista concideix amb l’altre plat.

 • Clic amb el botó dret: Només canvia la velocitat de la pista per a que concideixi amb l’altre plat, però no canvia la fase.

Els plats i els reproductors de mostres trien al moment a quin altre plat sincronitzar-se. Tant els plats com els reproductors de mostres només es poden sincronitzar amb altres plats. El candidat per als reproductors de mostres és:

 • El primer plat (en ordre numèric) que estigui reproduïnt una pista amb graella de ritme detectada, i la velocitat de reproducció sigui diferent a la de per defecte.

 • El primer plat (en ordre numèric) que tingui una pista carregada amb la graella de ritme detectada, independentment de si està reproduïnt o no.

Bàsicament, si sincronitzeu un reproductor de mostres i tant el plat 1 com el plat 2 estan reproduïnt una pista amb graella de ritme, aleshores el plat 1 guanyarà perquè numèricament va primer. El candidat de sincronització per als plats es tria amb la nova sincronització mestra, podeu veure Sincronització mestra per a més informació.

Control lliscant de velocitat

El control lliscant que us permet canviar la velocitat de la cançó, per defecte fins a un 10% de la velocitat original. La velocitat s’incrementa en moure el control cap amunt, a l’inrevés del que passa amb els tocadiscs de DJ i CDJ. Fent clic amb el botó dret tornarà el control a la seva velocitat original.

Indicador de la velocitat

El percentatge amb que s’augmenta o disminueix la velocitat de la pista. Si el control lliscant de velocitat està al mig, l’indicador mostrarà el text +0.0%, que vol dir que no canvia.

Botons de velocitat momentani (Empeny)

Pushing the minus and plus buttons is like nudging the metal edge of a turntable, or the outer edge of a CD player. It will give the track a push or pull forwards or backwards. If the buttons are released the previous tempo is restored. The buttons can act as either a fixed pitch bend or a ramping pitch bend.

Vegeu també

To customize the amount by which the buttons alter the pitch of the track, the slider range as well as the direction, go to Preferences ‣ Interface ‣ Adjustment buttons ‣ Permanent / Temporary.

Suggerència

Si canvieu la velocitat d’una pista, veureu que el to també canvia (per exemple, si s’accelera molt, la veu sona com la dels barrufets). Podeu activar el bloqueig de clau musical per a que es mantingui el to constant.

3.2.8. Controls de bucle

Els controls de bucle i bucle de tocs del plat

Els controls de bucle i bucle de tocs del plat

In this section of the Mixxx interface you can control (beat-)loops and set the loop points of a track. You can also shift loops using the beatjump / loop move controls shown at the right side of the looping controls.

Beatloop size

The input box allows you to set the size of the loop in beats to set with the Beatloop button. Changing this resizes the loop if the loop already matches the size. If a loop is set, a loop overlay will be drawn on the waveforms.

Beatloop

Left-clicking the Beatloop button starts a loop over the set number of beats. If quantize is enabled, it snaps to the nearest beat. This works for manually placed loops as well as automatic loops set by the beatlooping buttons. Depending on the current status of the loop, the loop overlay on the waveforms changes color. Right-clicking the Beatloop button temporarily enables a rolling loop over the set number of beats. Playback will resume where the track would have been if it had not entered the loop.

Double loop

Clicking on the arrow pointing up will double the current loop’s length up to 64 bars. The length of the loop overlay in the waveform will increase accordingly.

Halve loop

Clicking on the arrow pointing down will halve the current loop’s length down to 1/32 bars. The length of the loop overlay in the waveform will decrease accordingly.

Loop-In

This button allows you to manually set the start point of a loop. A loop-in marker is placed on the waveform indicating the position. If clicked when a loop was already set, it moves the start point of a loop to a new position.

Loop-Out

This button allows you to manually set the end point of a loop. A loop-out marker is placed on the waveform indicating the position. If clicked when a loop was already set, it moves the end point of a loop to a new position.

Reloop

Left-clicking this button toggles the current loop on or off. If the loop is ahead of the current position, looping will start when the loop is reached. This works only if the Loop-in and Loop-Out marker are set. Right-clicking this button enables the loop, jumps to Loop-in marker and stops playback.

Suggerència

If you are playing inside a loop and want to move the end point beyond its current position in the track, click on the Beatloop button first and when the play position reaches the desired position, click on the Loop-Out button.

Vegeu també

Si el mode quantitzat està activat, els bucles s’ajustaran atumàticament al toc de compàs més proper. Aquest està desactivat per defecte, i podeu activar-lo fent clic a Commutador de mode quantitzat.

3.2.9. Controls Hotcue

Els controls hotcue del plat

Els controls hotcue del plat

Per saltar a diferents parts de la pista, podeu utilitzar aquests botons numerats. Podeu també utilitzar dreceres de teclat, aneu a Amb un teclat d’ordinador per a més informació.

3.2.9.1. Definint hotcues

En fer clic en un dels botons numerats, es defineix un hotcue a la posició de reproducció actual. Es posarà una marca amb el número corresponent al gràfic d’ona i el botó s’iluminarà per indicar que està definit.

3.2.9.2. Reproduir els hotcue

 • Mentre està reproduint: Feu clic al botó de hotcue per fer que la pista vagi immediatament a la posició del hotcue i continuï reproduint. Si esteu reproduint dins d’un bucle i feu clic a un hotcue que està fora del bucle, aleshores la reproducció anirà al punt hotcue, i es desactivarà el bucle.

 • Mentre està parat: Feu clic al botó hotcue per a que la pista vagi immediatament a la posició del hotcue i comenci a reproduir mentre el botó es mantingui premut. Premeu la drecera de teclat de Reprodueix mentre el botó de hotcue està premut per a que continui la reproducció i es pugui deixar el botó hotcue.

3.2.9.3. Hotcue labels

You can add custom names to hotcues. Right-clicking on a selected track in the track list reveals the context menu. Choose Properties ‣ Cuepoints ‣ Label and add a label for the hotcue. Press Enter , then click OK to save.

The hotcue indicator on the waveform changes to the format #:label.

3.2.9.4. Esborrar els hotcues

Per esborrar un punt hotcue, feu clic amb el botó dret en el botó numèric. La marca en el gràfic d’ona també s’esborrarà.

Nota

El Mixxx suporta fins a 36 hotcues per plat. Per defecte, només se’n mostren uns pocs a la interfície. Podeu configurar les dreceres de teclat o les assignacions de la controladora per utilitzar-los tots.

Vegeu també

Igual que amb els bucles (veure més amunt), si el mode quantitzat està activat, els punts hotcue s’ajustaran automàticament al toc més proper. Aquest està desactivat per defecte, i podeu activar-lo fent clic a Commutador de mode quantitzat.

3.3. La secció del mesclador

La secció del mesclador

La secció del mesclador

La secció del mesclador de la interfície d’usuari del Mixxx permet controlar com els diferents plats i reproductors de mostres es mesclen entre ells.

3.3.1. Monitors de nivell i controls lliscants del canal

Monitors de nivell

In the center of the mixer section are 6 level meters grouped in three pairs. The two outer-most level meters on each side are for each deck, while the 2 inner-most level meters are the left and right level meters for the master output. In each pairing, the left meter shows the volume level for the left channel, while the right meter shows the volume level for the right channel. These should stay at the top of the green region, with the loudest parts of the music (transients) briefly going into the yellow region. They should never be in the red region. Refer to Setting your levels properly (gain staging) for more details.

Control de volum del canal

Els dos controls lliscants llargs a cada costat dels monitors de nivell són els faders de volum dels plats, també coneguts com a faders de canal o de línia. Serveixen per ajustar el volum de cada plat.

Suggerència

Alguns DJs prefereixen utilitzar els controls de volum en comptes del crossfader per a canviar de volum entre les pistes. Proveu-ho, potser us agrada.

3.3.2. Equalitzadors i rodetes de guany

The EQ Controls of a deck in the mixer

Controls d’EQ

Rodeta de guany

The gain knob (green ring) above the volume fader allows you to adjust the gain applied to the deck. Use this to compensate for the differences in recording levels between tracks. In general, you should adjust this knob so that the track’s level meter stays around the top of the green region with the loudest parts of the track (the transients) briefly going into the yellow region. Do NOT turn the Gain Knob up so much that the level meter is in the red region. At this point the track is clipping, which sounds bad and could damage equipment.

Nota

By default, Mixxx automatically applies an additional ReplayGain so tracks have approximately equal loudness at unity gain. Your tracks must be analyzed to take advantage of this feature. When an unanalyzed track is loaded, Mixxx calculates its ReplayGain value, but will not apply a newly calculated ReplayGain value to a track after it has already started playing (to avoid a sudden change in the gain of a playing track).

Vegeu també

Teniu una explicació de perquè heu de posar els guanys d’aquesta manera a Ajust dels nivells de forma adequada (Gain Staging en anglès).

Rodetes d’EQ

The low, mid, and high EQ knobs (purple ring) allow you to change the filters of the audio. This allows you to selectively reduce or boost certain frequency ranges of the audio.

Avís

Tingueu en compte de no augmentar la equalització fins a saturar la senyal, indicat pel monitor de nivell en la zona vermella. Consulteu Ajust dels nivells de forma adequada (Gain Staging en anglès) per a més informació.

Botons d’eliminar

Les capses petites al costat de cada rodeta d’EQ són els kills. Manteniu premuts aquests botons per eliminar completament el rang de freqüències corresponent. Si feu un clic ràpid, es quedarà activat, i es tornarà a desactivar si torneu a fer clic. Si els botons de kill no funcionen adequadament, comproveu les opcions de EQ high/low shelf a les preferències.

Quick Effect knob This knob (blue ring) lets you control the Meta knob of the deck’s Quick Effect. “Filter” is the default. Right-click this knob to center it. This is equivalent to “no audible effect” for the built-in filter effects only (Filter, Moog Ladder 4 Filter). The button next to the knob toggles the effect. It provides the same latching capabilities like the EQ Kill switches.

Vegeu també

Podeu personalitzar les opcions de EQ a Preferències ‣ Equalitzadors.

3.3.3. Botó d’auriculars (PFL, o escolta prèvia)

Els botons d'auriculars dels dos plats del mesclador

Els botons d’auriculars dels dos plats del mesclador

El botó d’auriculars també es coneix amb el nom de PFL i permet pre-escoltar utilitzant els auriculars. És a dir, permet escoltar la pista que esteu preparant abans de que la senti el públic. Això us permet decidir on començarà la pista i manipular-la per a que s’ajusti millor amb la pista que sona (per exemple, sincronitzant els tocs, posant un bucle o equalitzant-la). A l’activar la pre-escolta escoltareu la pista pels auriculars al volum màxim, independent de la posició del fader del canal. Així doncs, per a que l’audiència no senti la pista que esteu pre-escoltant, premeu el botó de pre-escolta i poseu el crossfader cap al plat contrari, o poseu el volum del canal a zero.

Nota

La pre-escolta per auriculars només està disponible si heu configurat la sortida d’auriculars en les Preferències ‣ Maquinari de so.

Nota

Si utilitzeu un mesclador físic extern, connecteu-hi els auriculars, en comptes de a la sortida de la targeta de so. Així mateix, utilitzeu els botons d’auriculars del mesclador extern i no els del Mixxx.

3.3.4. Crossfader

The crossfader section of the mixer

The crossfader section of the mixer

El crossfader determina el volum de cada plat movent el control d’esquerra a dreta. Si els dos plats estan reproduïnt i el crossfader està al mig, escoltareu tots dos plats. Feu clic amb el botó dret per tornar el control a la posició per defecte.

To move the crossfader left or right, you can use the keyboard shortcut G and H. To apply small crossfade left and small crossfade right, the shortcuts are Shift + G and Shift + H respectively.

Podeu invertir la configuració del crossfader, fent que per escoltar el plat dret s’hagi de posar el control a l’extrem esquerra i viceversa. Això es coneix també amb el nom en anglès «Hamster style». Per canviar-ho aneu a Preferències ‣ Crossfader.

Suggerència

Si feu anar el DJ Automàtic del Mixxx, podeu automatitzar el crossfading entre plats.

3.3.5. Controls d’auriculars i de mescla mestra

Els controls de master i auriculars

Els controls de master i auriculars

Head Mix knob

Allows you to control how much of the master output you hear in the Headphones output. It works like a crossfader between the stereo Master and stereo PFL signal. If the knob is set to the left, you only hear the PFL signal, which is the usual position for prelistening tracks.

This can be used to practice DJing with only one stereo output and a set of either speakers or headphones.

Additionally, this can be used to mix in headphones when you cannot hear the speakers connected to the Master output and there are no booth monitor speakers. Some DJs prefer to use this knob to mix in headphones all the time, but many find it to be a difficult way to play. If there is only one set of speakers and no booth monitors, you can avoid the need to mix in headphones by setting up the speakers behind you so both you and your audience can hear them.

Nota

No oblideu activar el botó Auriculars al plat que voleu escoltar pels auriculars.

Head knob

This knob controls the gain applied to the headphone output signal that Mixxx sends to your sound card. Generally, this knob should not be adjusted. To adjust the volume in your headphones, adjust your sound card’s gain on the headphone output. Most external sound cards have a gain knob specifically for the headphone jack. If you use an onboard sound card for your headphones, adjust the gain control in your OS mixer program. If your sound card only has one gain knob that controls both the main output and the headphone output, then adjust the Head knob in Mixxx to control the volume of your headphones without affecting your main output.

Nota

Not all controls may be present in all skins anymore. However, these controls can be mapped to keyboards and MIDI controllers. See this guide.

Split Cue button

If activated, two mono signals are sent to the headphone output instead of one stereo signal. The master signal plays in the right channel, while the cueing signal plays in the left channel. You can still adjust the Head Mix knob to control the mix of the master and cue signals in the left channel.

Rodeta de balanç

Aquesta rodeta permet ajustar el balanç (orientació esquerra/dreta) de la sortida mestra.

Master Knob

The Master Gain Knob controls the gain applied to the Master output signal that Mixxx sends to your sound card, Internet broadcasting servers, and recorded mixes. Generally, this knob should not be adjusted. To change the output volume, a gain control should be adjusted as close to the speakers as possible for the best signal-to-noise ratio throughout your signal chain. Ideally, the volume would only be adjusted by adjusting the gain on the power amplifier. On active speakers, including computer speakers, studio monitors, and PA systems that do not require a separate amplifier, this means adjusting the gain on the speakers (which may be labeled «Volume»).

Com a DJ, potser no teniu accés a l’amplificador principal. En aquest cas, ajusteu el volum al dispositiu més proper a l’amplificador al qual tingueu accés, com la taula de mescles. Si no esteu connectats a una taula de mescles, ajusteu el guany de la vostra targeta de so. Si la targeta no té control de guany (per exemple, una targeta integrada), utilitzeu l’aplicació mesclador de vostre sistema operatiu. Hauríeu d’utilitzar el guany mestre com a últim recurs per ajustar el volum..

Avís

Sota cap circumstància hauríeu de permetre que la senyal saturi en algun punt. Això passa quan un monitor de nivell entra a la zona vermella, o quan s’ilumini un LED que tingui l’etiqueta «clipping».

Vegeu també

Teniu una explicació de perquè heu de posar els guanys d’aquesta manera a Ajust dels nivells de forma adequada (Gain Staging en anglès).

3.4. La secció del reproductor de mostres

Un reproductor de mostres

Un reproductor de mostres

Els reproductors de mostres són com plats en miniatura. Permeten reproduir mostres curtes i «jingles», o si voleu, també més pistes. Tenen un petit gràfic d’ona de la pista completa i un nombre limitat de controls. Tots els controls funcionen com als plats, veieu La secció dels plats.

The Sampler section can be hidden in the Mixxx user interface. Click the SAMPLERS button at the top of the user interface, or use the specific Dreceres de l’aplicació to show or hide the section.

3.4.1. Gràfic d’ona de la pista

Gràfic d’ona de la pista

El gràfic d’ona mostra les diferents marques de la pista, així com l’envolvent de tota la pista. En fer clic en el gràfic, es pot saltar a aquella posició de la pista.

Marques del gràfic d’ona

Mentre es mescla, poden aparèixer més marques als gràfics d’ona:

 • Marca de posició: Una línia vertical indica la posició de reproducció de la mostra.

 • Marca de hotcue: Indica la posició i número d’un punt hotcue, si n’hi ha.

3.4.2. Visualització de la informació de la pista

Artista/Títol de la pista

Mostra el nom de l’artista i títol de la pista que s’ha carregat al reproductor de mostres.

BPM (Tempo)

El número a la part superior dreta és el BPM efectiu de la pista. Feu clic a sobre per canviar el valor al ritme que marqueu.

3.4.3. Grup de botons d’opcions del plat

La graella de botons al costat del gràfic d’ona permet configurar el reproductor de mostres. Començant a dalt a l’esquerra i anant cap a la dreta i cap avall, els botons són els següents:

Commutador de repetició

Si s’activa el mode de repetició, la pista tornarà al principi quan acabi i continuarà reproduint.

Keylock Toggle Keylock locks the track’s pitch so that adjustments to its tempo via the rate slider do not affect its pitch.

Commutador d’orientació de la mescla

Aquest control determina la destinació de la mescla de l’entrada del reproductor de mostres.

Botó d’extreure la pista

En fer clic sobre aquest botó, es treu la pista del reproductor.

3.4.4. Controls del reproductor de mostres

Botó Reprodueix/Pausa

En fer clic en aquest botó sempre comença la pista des del punt Cue. Si està reproduïnt, saltarà al punt cue. En fer clic amb el botó dret, la reproducció s’aturarà i tornarà a l’inici de la mostra.

Botó Sync

Sincronitza el reproductor de mostres amb un plat, segons es descriu a Controls de sincronia i velocitat.

 • Clic esquerra: Canvia la velocitat de la pista de manera que el BPM i la fase coincideixi amb la del plat amb el que es sincronitza.

 • Clic dret: Només canvia la velocitat de la pista per a que coincideixi amb la del plat amb el que es sincronitza, però no canvia la fase.

Controls Hotcue

Per a saltar a diferents parts de la mostra, es poden utilitzar els botons numerats de hotcue.

Botó escolta prèvia

Si està actiu, permet escoltar prèviament la pista pels auriculars.

Rodeta de guany

Permet canviar el guany que s’aplica a una pista.

Monitor de nivell

Indica el nivell de la senyal i pot ajustar-se amb la rodeta de Guany.

Control lliscant de velocitat

El control lliscant permet canviar la velocitat de la mostra. Feu clic amb el botó dret al control per a reiniciar-la al valor original.

3.5. La secció d’efectes

Una unitat d'efectes

Una unitat d’efectes

Mixxx comes with some built in sound effects that can be chained together in effect units. Effect units can be freely assigned to different decks as well as other inputs. The buttons for routing decks to effect units are in the La secció dels plats.

Vegeu també

The Efectes chapter has a more detailed explanation of the effects system.

3.6. La secció del micròfon

La secció del micròfon

La secció del micròfon

The microphone section is hidden in the default Mixxx user interface. Click the MICS & AUX button at the top of your user interface, or use the specific Dreceres de l’aplicació to show or hide the section.

Vegeu també

The Utilitzant micròfons chapter has detailed instructions for setting up microphones with various hardware.

3.6.1. Controls de micròfon

Botó per parlar

Mantingueu premut aquest botó per a que el que digueu es mescli amb la sortida mestra. Feu un clic ràpid al botó si voleu que es quedi activat. Això és pràctic per parlar durant una estona, per exemple quan s’emet en viu un programa de ràdio. Per a desactivar-lo, torneu a prémer el botó.

Commutador d’orientació de la mescla

Aquest control determina la destinació de la mescla de l’entrada de micròfon. Ja sigui al canal esquerra del crossfader, al canal dret, o al centre (per defecte). Feu clic múltiples vegades per canviar entre les diferents possibilitats.

Monitor de volum de micròfon

Aquí es mostra el nivell de volum de l’entrada de micròfon.

Rodeta de guany el micròfon

Utilitzeu aquesta rodeta per ajustar el guany de la sortida del micròfon. Intenteu mantenir el volum a un nivell raonable per evitar que la senyal es saturi.

3.7. La secció del reproductor de pre-escolta

El reproductor de pre-escolta amb una pista carregada

El reproductor de pre-escolta amb una pista carregada

The Preview Deck is a special deck that allows you to pre-listen to tracks in the headphones before using them in your mix. Pre-listening to a track does not change its Played state as well as the play counter and is not logged in the History. Press CTRL + 4 (Windows/Linux) or CMD + 4 (Mac) to display the Preview Deck.

Les característiques en detall:

 • Track Artist/Title: The artist and title of the track is displayed here. This is the same as that listed under the Track and Title column heading in the Mixxx library. This information is initially loaded from the track’s metadata.

 • Eject Track button: Clicking this button ejects the track from the deck.

 • Play/Pause button: Clicking the button starts and pauses the playback. Right-clicking on the button will stop playback and seek the play position to the beginning of the tracks.

 • Gràfic d’ona de la pista: Mostra diferents marques (punts Cue, Hotcues) de la pista això com l’envolvent de la pista sencera. Feu clic en qualsevol lloc per a anar a aquell punt de la pista.

 • Gain slider: Move the slider to adjust the gain of the track.

 • Volume Meter: Shows the current volume of the track. If it’s too loud and distorted, a peak indicator flashes red.

Vegeu també

For more information, go to the chapter Pre-escolta de pistes.